Strategische doelen
Over WSW

Strategische doelen

Deze doelstellingen richten zich op de invulling van de rol/positionering van WSW in het volkshuisvestelijk stelsel, de financiering van de corporatiesector, het risicomanagement van en door WSW en de zaken die WSW in zijn bedrijfsvoering en cultuur moet realiseren.


WSW heeft een eenduidige en geaccepteerde rol als hoeder van de borg binnen het volkshuisvestelijk stelsel.
Deelnemers, achtervangers, financiers en brancheorganisaties erkennen de positie van WSW als „hoeder van de borg‟. WSW houdt het borgstelsel in stand en heeft daarmee een zichtbare meerwaarde voor (de financiering van) de volkshuisvesting. WSW draagt hierdoor tevens bij aan herstel van vertrouwen in de sector als geheel en specifiek in de zekerheidsstructuur.

WSW realiseert een duurzaam gefinancierde sector tegen laagst mogelijke financieringskosten.
Met deze doelstelling zet WSW zich conform zijn statutaire doelstelling in voor doorlopende beschikbaarheid van vreemd vermogen tegen de door WSW en deelnemende corporaties gewenste voorwaarden (looptijd, aflossingsvorm) en tegen de laagst mogelijke prijs. Voor een kapitaalintensieve sector als de corporatiesector is toegang tot de kapitaalmarkt van levensbelang.

WSW implementeert een eenduidig en transparant risicomanagement.
WSW heeft een eenduidig en transparant risicoraamwerk gericht op de beheersing van de risico’s van het borgstelsel. Zowel de risico’s van het borgstelsel als geheel als van de individuele deelnemers. WSW past de beoordelingscriteria en de beheersmaatregelen voor eenieder op dezelfde wijze toe, indien niet aan de beoordelingscriteria wordt voldaan. Zo is de risicobeoordeling voorspelbaar voor de individuele deelnemers en voor de belanghebbenden.

WSW zorgt dat risicomanagement bij woningcorporaties integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.
Professionalisering van het risicomanagement van de individuele corporaties zelf is een effectieve wijze van beheersing van de risico’s in het zekerheidstelsel (de risico’s in de totale borg en de risico’s bij de corporaties zelf). WSW draagt hiertoe bij met een risicobeoordelingskader dat aansluit op de risico’s in het business model van de corporaties. WSW kijkt daarom zowel naar de bedrijfsrisico’s, als naar de risico’s in het managementsysteem. Ook beoordeelt WSW de financiële risico’s. Toepassing van dit risicobeoordelingskader kan een spiegel vormen voor de corporatiebestuurders voor de inrichting en werking van hun risicomanagementsysteem.

WSW heeft eenduidige, efficiënte en effectieve processen, procedures en systemen voor risicomanagement.
Voor een goed functionerend risicomanagement binnen het instituut en de organisatie van WSW heeft WSW eenduidige, efficiënte en effectieve processen, procedures en systemen. De medewerkers van WSW werken conform die processen en procedures.

WSW en de WSW-medewerkers handelen risicobewust.
Deze doelstelling richt zich op het creëren en verder ontwikkelen van het risicobewustzijn van de medewerkers van WSW. Risicobewustzijn maakt onderdeel uit van de kernwaarden, competenties en gedragsregels binnen WSW. Dit moet leiden tot een gedragen en gevoelde ‘risicocultuur’ binnen alle geledingen van WSW.