Aanpassing richtlijn Geborgde Leningen

Publicatiedatum: 08-02-2024

De afgelopen periode evalueerde WSW de richtlijn Geborgde Leningen. Als resultaat hiervan is de richtlijn aangepast. Deze richtlijn geldt voor alle corporaties die geborgde leningen willen aantrekken. De nieuwe richtlijn treedt per 8 februari 2024 in werking. 

De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
•    De handelwijze is tot op heden dat maximaal 6 maanden voor stortingsdatum geborgde financiering kan worden vastgelegd. WSW heeft verkend hoe het de borging voor de financiering van langjarige projecten zeker zou kunnen stellen, zodat corporaties uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming verplichtingen aangaan op het moment dat ook de bijbehorende financiering zeker is gesteld. Wanneer deelnemers een afwijkende behoefte hebben op het gebied van de forward starting periode, kunnen zij hiertoe een verzoek indienen bij WSW, waarbij de stortingsdatum op maximaal 24 maanden kan worden gesteld. Het verzoek dient onder andere voorzien te zijn van een onderbouwing van de hardheid van de onderliggende investeringsuitgaven (bijv. een project) en de liquiditeitsprognose met de onderliggende prognoses voor de investeringsuitgaven.

Aangezien de forward periode was opgenomen in de standaard leningdocumentatie, is deze aangepast en zullen de nieuwe geldleningovereenkomsten per 8 februari 2024 in werking treden. Hier vindt u meer informatie over de leningdocumentatie.

•    Naar aanleiding van het onderzoek Renterisico en verval wordt -conform de aankondiging in de nieuwsbrief van december 2023- een extra voorwaarde in de richtlijn geborgde leningen opgenomen. Achtergrond is dat WSW de rentegevoeligheid van langlopende vastrentende leningen beheersbaar wenst te houden en hiermee tevens wil waarborgen dat er ook in het belang van de deelnemer voldoende flexibiliteit en spreiding in de vervalkalender is. Indien een deelnemer in de vervalkalender van de aflossingen -inclusief een beoogde nieuwe lening- een concentratie heeft van meer dan 40% in het looptijdvak langer dan 30 jaar, dan is de looptijd van een nieuw te borgen lening tot aan het (eerste) renteherzieningsmoment maximaal 30 jaar. Indien een corporatie kan onderbouwen om hiervan af te willen wijken kan deze wens worden voorgelegd aan WSW. Nadere achtergrondinformatie vindt u hier.

•    Daarnaast zijn in de richtlijn nog enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd bij de voorwaarden voor geldleningen met een variabele hoofdsom

Hier vindt u meer informatie over de nieuwe richtlijn Geborgde Leningen.

 

Deel deze pagina