Bijdrage WSW aan proces evaluatie marktwaarde en beleidswaarde

Publicatiedatum: 13-07-2023

 

Op 12 juli j.l. publiceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de kamerbrief en bijlagen naar aanleiding van het proces rond de evaluatie van de marktwaarde en beleidswaarde. WSW heeft een bijdrage geleverd aan het evaluatieproces. Op een aantal deelonderwerpen zijn vervolgacties belegd bij WSW. De kamerbrief en bijlagen zijn te lezen op de site van het ministerie via de volgende link.

De evaluatie leidt tot het behoud van zowel een beleidswaarde als marktwaarde in verhuurde staat als waardebegrip. De beide begrippen komen wel losser van elkaar te staan doordat de beleidswaarde een contante waarde van toekomstige kasstromen wordt met een eigen disconteringsvoet en niet langer een afgeleide van de marktwaarde zal zijn.

Voor WSW is het behoud van de marktwaarde in verhuurde staat van belang vanwege het gebruik ervan in relatie tot de onderpandspositie en afspraken over het risicokapitaal in relatie tot het obligo. WSW constateert dat het totstandkomingsproces van de marktwaarde in verhuurde staat kan worden verbeterd, met name vanwege de aandachtspunten die gelden bij de duale systematiek met het handboek en full-waarderingen naast elkaar. In de komende periode verkent WSW de mogelijkheden om de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen op basis van een nieuwe systematiek die geldt voor alle corporaties en die bruikbaar is in zowel de jaarrekening alsook ten behoeve van de grondslag van de financiële ratio’s (onderpandsratio en dekkingsratio) en het risicokapitaal van WSW. Het streven is dat met ingang van verslagjaar 2025 op basis van een nieuwe waarderingssystematiek kan worden gewerkt met 2024 als implementatiejaar.

Voor de beleidswaarde geldt dat dit reeds vanaf verslagjaar 2024 tot wijziging zal leiden. Omdat het een nieuwe wijze van berekenen is en nog niet duidelijk is hoe zich dit verhoudt tot de huidige, evalueren Aw en WSW nog de normen voor de financiële ratio's. 

WSW verwacht in het eerste kwartaal van 2024 zijn deelnemers te kunnen informeren over de impact op de normstelling zodat dit tijdig bekend is voor de later dat jaar op te stellen dPi.

 

 

Deel deze pagina