Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi2022

Publicatiedatum: 09-09-2022

In de komende tijd stellen corporaties hun meerjarenbegroting en dPi2022 op. De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) verzoeken de corporaties om aandacht te hebben voor de volgende onderwerpen¹:

  • Realiseerbaarheid meerjarenbegroting

In de Handleiding dPi is vastgelegd dat de op te nemen activiteiten in de meerjarenbegroting een zo realistisch mogelijke inschatting moeten zijn van een haalbare transitie (in omvang en realisatieperiode) die aansluit op de portefeuillestrategie.

Aw en WSW constateren dat de afwijking tussen begroting en realisatie soms erg groot is. Voor de eerste jaren van de prognoseperiode is het uitgangspunt dat de daarin opgenomen (des) investeringen een bepaalde mate van zekerheid kennen en te herleiden zijn naar individuele projecten. Voor de latere jaren is het portefeuilleplan kaderstellend en hoeven de gegevens niet volledig herleidbaar te zijn naar individuele projecten.

Verwacht wordt dat in de meerjarenbegroting een toelichting wordt opgenomen waarin ingegaan wordt op de realiseerbaarheid van de begroting.

  • De doorwerking van de Nationale Prestatieafspraken in het huurbeleid

De Nationale Prestatieafspraken hebben een grote invloed op het huurbeleid van de corporaties. Aw en WSW vinden het van belang dat corporaties in de toelichting bij de meerjarenbegroting aandacht besteden aan het huurbeleid en in het bijzonder de aanpassingen die de corporatie noodzakelijk acht gegeven de Prestatieafspraken. Het kan immers de jaarlijkse huurverhoging raken alsook het streefhuurbeleid. Daarnaast is de inschatting van de effecten van de huurverlaging voor huishoudens met een inkomen tot 120% sociaal minimum zeer relevant.

  • Scenario-analyses

De toenemende onzekerheid in de economische ontwikkelingen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting. Dit maakt het relevant om inzicht te hebben in het effect op de meerjarenbegroting van scenario’s waarin de economische omstandigheden anders lopen dan nu verwacht. Aw en WSW verwachten dat corporaties in de meerjarenbegroting enkele scenario’s opnemen met economische ontwikkelingen van bijvoorbeeld inflatie, loonkosten of rente die negatiever zijn dan de set in de vast te stellen begroting.

¹In het communicatiebericht dat Aw gelijktijdig publiceerde vraagt Aw aanvullend nog aandacht voor de relatie tussen meerjarenbegroting en gemaakte prestatieafspraken.

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina