dPi2022: leidraad, saneringsheffing en obligo

Publicatiedatum: 26-07-2022

Autoriteit Woningcorporaties (Aw) publiceerde vandaag de leidraad economische parameters dPi2022. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft geconcludeerd dat betrokkenheid bij de leidraad niet past bij zijn rol als borgsteller en is daarom -na overleg met Aw- geen medesamensteller van de leidraad meer. Hierbij laat WSW mede de huidige volatiliteit in de economie meewegen.

WSW gaat ervan uit dat de deelnemer zelf de ontwikkelingen volgt en beoordeelt welke uitgangspunten hij gebruikt bij dPi, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de in de leidraad opgenomen bronnen. WSW zal kennisnemen van de gehanteerde uitgangspunten en dPi als geheel beoordelen in relatie tot de borgbaarheid ervan.

De communicatie van de in te rekenen saneringsheffing en obligoheffing werd normaliter gecombineerd met de leidraad, maar vindt nu afzonderlijk plaats. Hierna volgt informatie over deze onderwerpen in relatie tot dPi2022.

Saneringsheffing

Op dit moment is de verwachting dat er geen sprake zal zijn van een saneringsheffing in de dPi-periode. Corporaties hoeven daarom (net als vorig jaar) geen bedrag hiervoor op te nemen in dPi. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe inzichten zouden deze verwachtingen op enig moment anders kunnen worden, waardoor het mogelijk is dat corporaties in de toekomst wel wordt gevraagd hiervoor weer een bedrag in te rekenen. Dit wordt nu echter niet verwacht.

Obligo

Deelnemers van WSW dienen in dPi (DAEB-tak) rekening te houden met te heffen obligo. Reden hiervoor zijn de aanspraken op WSW als borgsteller als gevolg van de afsplitsing van WSG en Humanitas. Daarnaast is het noodzakelijk om de soliditeit van het stelsel te waarborgen. Daarom vraagt WSW zijn deelnemers in de vijf prognosejaren elk jaar obligo in te rekenen ter grootte van 0,167% van het verwachte geborgd schuldrestant ultimo voorgaand jaar. Dit percentage is de helft van het vastgesteld maximaal jaarlijks obligo. 

Het daadwerkelijk (verwacht) te heffen obligo kan afwijken van dit ingerekende bedrag. Dit te heffen obligo zal blijken uit een door WSW gepubliceerde liquiditeitsprognose, en uit communicatie hierover aan de individuele deelnemer van WSW. WSW verwacht in 2022 daadwerkelijk obligo te gaan heffen. Over de hoogte van het bedrag worden deelnemers van WSW in de periode augustus/ september afzonderlijk geïnformeerd.

 

 

Deel deze pagina