Missie en visie
Over WSW

Missie en visie

Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het ‘borgstelsel’. WSW is een privaatrechtelijke stichting en heeft als ‘hoeder van de borg’ de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken.

Objectief risicomanagement is de kerntaak van WSW. Objectief in de zin van het voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle belangenhouders. WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende corporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van corporaties.

De borgstelling van WSW is ingebed in een zekerheidsstructuur. Die structuur moet ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om eventuele financiële problemen bij één of meerdere WSW-deelnemers op te lossen zonder dat het borgstelsel zelf in gevaar komt.

Missie en visie volgen uit de positie van WSW in het borgstelsels en in de zekerheidsstructuur:

WSW draagt als 'hoeder van de borg' door objectief risicomanagement bij aan optimale financiering van de volkshuisvesting.

 

Visie op risico's

Beoordeling van risico’s geeft WSW vorm in zijn strategie voor risicomanagement: deze is cruciaal voor het welslagen van de visie van WSW. De strategie kent twee nauw met elkaar gerelateerde onderdelen:

  • Risico’s die samenhangen met  het borgstelsel als geheel.
  • Risico’s die samenhangen met de individuele deelnemers (corporaties).

Lees meer over risicomanagement.

 

Visie op financiering

De kernelementen van optimale financiering zijn:

  1. Corporaties zijn in staat om zich tegen zo laag mogelijke kosten te financieren ten opzichte van de ‘benchmark’, ‘de Nederlandse staat’: WSW heeft namelijk dezelfde ‘rating’.

  2. Corporaties kunnen kiezen uit voldoende producten om hun (her)financieringsrisico’s te beheersen. Er is een ruim aanbod van aanbieders van financiering voor de DAEB- en ook niet-DAEB activiteiten. Het aanbod kenmerkt zich door uniformiteit in producten en procedures en een minimale prijsdiscriminatie. De administratieve lasten zijn beperkt.

  3. De financiële sector heeft vertrouwen in een adequaat risicomanagement van WSW. Er is sprake van eenduidige en heldere procedures.