Belangenhouders
Over WSW

Belangenhouders

De onderlinge borg met achtervang resulteert in een rating die gelijk is aan die van de Nederlandse staat. De borg maakt ook financiering mogelijk tegen lagere rentelasten en betere voorwaarden dan anders het geval zou zijn. Ten slotte zorgt de borg voor risicospreiding en voor efficiency in de uitvoering.

Voor ieder van de belanghouders omschrijft WSW zijn eigen rol en visie als volgt:

Corporaties collectief

WSW beoordeelt en beheerst de risico’s van de deelnemende corporaties in het borgstelsel tezamen op een manier dat de soliditeit van het stelsel niet in gevaar komt. Doel hiervan is duurzame financiering van de volkshuisvesting te realiseren en daarmee volkshuisvestelijke prestaties mogelijk te maken.

Corporaties individueel

WSW beoordeelt de kredietwaardigheid van de individuele corporaties op basis van objectief risicomanagement. Hiermee wil WSW bevorderen dat professioneel risicomanagement onderdeel wordt van de bedrijfscultuur van iedere deelnemende corporatie. Daarnaast biedt WSW corporaties optimale financiering.

Achtervang (gemeenten en Rijk)

WSW ziet een groot materieel belang in de achtervang door overheden. Die achtervang stelt WSW in staat om voor deelnemers relatief goedkope financiering te realiseren. Daar tegenover staat dat WSW de achtervang vertrouwen moet bieden dat zij duurzaam in het stelsel wil participeren. Om dit te bewerkstelligen zorgt WSW ervoor dat overheden inzicht hebben in hun eigen achtervangrisico’s en hanteert WSW heldere procedures als er een beroep op de achtervang moet worden gedaan.

Financiers

WSW geeft corporaties toegang tot de kapitaalmarkt tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. WSW doet dit onder meer door bewaking van de reputatie van de corporatiesector op de kapitaalmarkt. Zo houdt WSW het vertrouwen in het schuldpapier zo hoog dat het risicoprofiel laag blijft. Daarnaast opereert WSW onafhankelijk tegenover verschillende aanbieders van financiering. De belangrijkste daarvan zijn de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). WSW zorgt ervoor dat het met zijn geborgd productpalet financiers duurzaam betrekt bij de sector.

Toezichthouder

Vanaf 1 juli 2015 houdt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op alle woningcorporaties. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het integrale toezicht door de Aw richt zich op de onderwerpen: rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance en integriteit. De Aw is ook de externe toezichthouder op WSW.