Consultatie strategisch programma

Het verantwoordingsdocument dat WSW opstelde naar aanleiding van de consultatie strategisch programma is nu beschikbaar en is hier te lezen.

De voorgestelde documentatie voor een robuust en toekomstbestendig borgstelsel leverde reacties op van ruim 40 Deelnemers en andere betrokkenen. Het verantwoordingsdocument is bedoeld om per onderwerp inzicht te geven in de vragen en opmerkingen die wij ontvingen gedurende de consultatieperiode en onze reactie daarop, inclusief eventuele verwerking daarvan in onze documentatie. Vragen en antwoorden betreffen de standaardleningdocumentatie en het addendum, de Algemene Bepalingen voor geldleningen, volmachten DAEB en niet-DAEB binnen Zekerheden, het Reglement van Deelneming, de Obligolening en de wijzigingen in Zeggenschap. Ook komt het WSW-kapitaalbeleid aan bod, al maakte dit geen onderdeel uit van de consultatie. Op enkele openstaande punten, namelijk de Obligolening en Zeggenschap, zijn de afspraken als onderdeel van het totaalpakket bekend, maar worden deze op dit moment nog nader vastgelegd. 

Advies Deelnemersraad

De aangepaste documentatie lag op 29 juni 2020 voor advies voor in de vergadering van de Deelnemersraad. Het advies van de Deelnemersraad over deze documentatie is unaniem positief. Dit gaat gepaard met een positief advies van Aedes aan de Deelnemersraad. Aedes had op 24 juni een congres waar onder andere het strategisch programma is besproken. Daar gaven Rob Rötscheid (bestuur WSW), Peter Boerenfijn (als voorzitter Deelnemersraad) en Joke Hofman (als lid Algemeen Bestuur Aedes) een toelichting op de uitgangspunten, het voorliggende resultaat en het vervolgproces van het strategisch programma. In een online peiling gaven de Aedes-leden met 98% aan dat het een goed verlopen proces is en 93% zou op basis van de voorliggende informatie tekenen.

Strategisch programma: totaalpakket

Het strategisch programma hebben wij altijd beschouwd als een totaalpakket van afspraken, gedragen door alle stakeholders, resulterend in een robuust borgstelsel. Zoals wij in fasen vaststelden (onder andere in afspraken op hoofdlijnen en diverse strategisch sectoroverleggen met alle stakeholders) koersen wij op een dergelijk totaalpakket. De documenten waar de Deelnemersraad inmiddels advies over gaf zijn definitief en komen daarom niet meer terug ter advisering. Op de resterende documentatie adviseert de Deelnemersraad in september van dit jaar.
 

Achtergrond strategisch programma

Eind 2018 startten wij het strategisch programma om ook in de toekomst een voldoende robuust borgstelsel te kunnen garanderen. Hoe zorgen wij er vanuit onze rol en verantwoordelijkheid voor dat onze deelnemers tegen zo laag mogelijke kosten financierbaar zijn en blijven, daarover wilden wij graag in gesprek met onze Deelnemers, met BZK, met Aw, met achtervangers, financiers en met Aedes. Wij voerden intensief overleg, via de reguliere overleggen, via roadshows en kennissessies. Het waren boeiende en zinvolle gesprekken. Wij hebben zo goed mogelijk geluisterd en kwamen tot wijzigingen in onze documentatie als eindresultaat. Onze voorstellen voor deze wijzigingen zijn te lezen in de toelichting die was bijgevoegd bij de documenten tijdens de consultatieperiode. 

In de periode van 24 februari tot en met 31 maart 2020, de consultatieperiode, namen velen de moeite om te reageren, persoonlijk tijdens de kennissessies of via onze website. Zij toonden daarmee hun betrokkenheid en daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Het leverde ons nog meer waardevolle aanvullingen en inzichten op. Zo konden wij praktisch uitvoerbare documentatie maken die is afgestemd op de behoeften van het collectief van deelnemers en die bijdraagt aan een toekomstbestendig borgstelsel. 

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden