Nieuwsbericht
Media

WSW zet beleid eigen middelen in 2017 voort

woensdag 21 december 2016

WSW zet in 2017 het beleid rondom eigen middelen ongewijzigd voort. Per 1 januari 2018 beëindigen we dit beleid met oog op de invoering van de Woningwet. Er gelden per 1 januari 2017 wel een aantal wettelijke beperkingen.

Scheiding DAEB en niet-DAEB

WSW en Aw inventariseerden de effecten van de nieuwe Woningwet op de richtlijn eigen middelen. Alhoewel de formele ingangsdatum voor scheiding/splitsing 1 januari 2018 is, ziet het door Aw goed te keuren scheidingsvoorstel op de startbalans per 1 januari 2017. Activiteiten, resultaten, kasstromen en vermogensmutaties in 2017 sluiten om die reden per tak aan op de startbalans per 1 januari 2017. In de scheidingsvoorstellen houden corporaties dan ook al rekening met een gescheiden DAEB- en niet-DAEB-tak waar de overgang van middelen beperkt is. Zolang de startbalans niet definitief is en er mogelijk nog middelen nodig zijn voor de liquiditeitsbuffer is het nodig om het beleid rondom eigen middelen voort te zetten. Als gevolg hiervan kunnen in individuele gevallen mogelijk knelpunten ontstaan tussen de toepassing van de richtlijn en de regels die de wet stelt aan de toekenning van eigen middelen uit de DAEB-tak voor niet-DAEB uitgaven.

Wettelijke regels

Daarom hebben WSW en Aw afgesproken dat WSW het besluit tot vrijgave van eigen middelen in 2017 meldt aan Aw. Vervolgens kan Aw beoordelen of de inzet van die eigen middelen door de corporatie past binnen de wettelijke regels. Concreet betekent dit dat voor gebruik van DAEB-middelen voor niet-DAEB-investeringen de wettelijke regels gelden zoals opgenomen in Btiv (2016) artikel 44. Voor de vrijgave van eigen middelen voor verdere opbouw van een liquiditeitsbuffer in 2017 geldt dat de corporatie de wettelijke regels in acht neemt die verbonden zijn aan de verplichte toedeling van de derivaten en de bijbehorende buffer over de DAEB- en niet-DAEB-tak, zoals deze voortkomt uit Btiv (2016) artikel 66.

Gezamenlijke oplossing

Mocht uit deze beoordeling blijken dat zich knelpunten voordoen dan zetten WSW en Aw zich in om in gezamenlijk overleg met de betreffende corporatie tot oplossingen te komen. Deze werkwijze past ook binnen de wens van beide organisaties om in 2017 nauwer met elkaar samen te werken.