Nieuwsbericht
Media

Premiedifferentiatie borgstellingsvergoeding per 1 januari 2017

dinsdag 6 december 2016

WSW hanteert per 1 januari 2017 een systeem van premiedifferentiatie voor de borgstellingsvergoeding. Deelnemers betalen deze vergoeding voor operationele kosten en voor opslag kredietrisico bij het aangaan van geborgde financiering.

Hiermee sluiten wij aan de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer van 17 mei jongstleden en bij de motie van de Tweede Kamer over premiedifferentiatie.

Tarieven

De systematiek die wij hanteren voor de premiedifferentiatie sluit aan bij ons risicobeoordelingsmodel. Vanaf 1 januari 2017 plaatst WSW zijn deelnemers op basis van hun risicoprofiel in vier verschillende tariefgroepen. De vier tarieven komen in de plaats van het huidige uniforme tarief van 0,0069% van het geborgd schuldrestant per kwartaal. Deelnemers in de meest gunstige tariefgroep betalen per kwartaal vanaf 1 januari 0,0055% van het geborgd schuldrestant. Deelnemers in de tweede, derde en vierde groep betalen respectievelijk 0,0061%, 0,0075% en 0,0082%. WSW berekende de vier tarieven op basis van de risicoprofielen en geborgde schuldrestanten van alle deelnemers. De berekening is budgetneutraal voor de sector.

Communicatie

In januari 2017 berichten wij elke deelnemer over de tariefgroep waarin zij worden ingedeeld. Deze indeling bepalen wij op basis van het risicoprofiel van de deelnemer per ultimo 2016. De indeling geldt voor het hele jaar 2017. Omdat de facturatie altijd achteraf per kwartaal geschiedt, sturen wij corporaties voor het eerst in april 2017 de factuur met de nieuwe premie voor de borgstellingsvergoeding. Wij vergezellen die eerste factuur voor elke deelnemende corporatie van een uitleg hoe wij de nieuwe premie berekenden.

WSW verwerkte de premiedifferentiatie in de per 1 januari 2017 gewijzigde bijlage 2 van het Reglement van Deelneming.