Nieuwsbericht
Media

Nieuw Reglement van Deelneming van kracht per 1 mei 2017

maandag 1 mei 2017

Vanaf vandaag is er een nieuw en geheel gemoderniseerd Reglement van Deelneming van kracht tussen WSW en zijn deelnemende corporaties.

Wettelijke regels

Het reglement sluit nu om te beginnen aan op de positie van WSW binnen de volkshuisvesting in Nederland na de inwerkingtreding van de huidige Woningwet (1 juli 2015) en het daarop geënte BTIV (het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) 2015 en de aanpassing daarop van 1 juli 2016. Het gemoderniseerde reglement houdt ook al rekening met de wijzigingen in de Woningwet zoals die luidt na inwerkingtreding van de Veegwet Wonen (voorzien voor 1 juli 2017). En ten slotte sluit het nieuwe reglement ook aan op hoe WSW werkt en hoe wij onze deelnemers sinds 2014 beoordelen.

Wijziging richtlijn en volmacht

Als gevolg van de nieuwe wettelijke regels en het daarop aangepaste reglement wijzigen bij WSW ook de richtlijn juridische splitsing (van DAEB en niet-DAEB-bezit) en de volmacht die alle deelnemende corporaties in 2013 en 2014 aan WSW verstrekten. De nieuwe volmacht sluit aan op artikel 21d van de Woningwet en artikel 23 van het nieuwe reglement. Daarmee ziet de volmacht ook op niet-DAEB-activa en overige goederen van deelnemers. Wanneer die activa behoren tot niet-DAEB-activa (bijvoorbeeld niet-DAEB-woningen, aandelen die de deelnemer houdt in een dochtervennootschap of een vordering van de deelnemer op een derde), kan WSW hypotheek- en pandrechten alleen vestigen wanneer de deelnemer kortgezegd in een situatie van financiële stress terecht komt. Die situatie staat beschreven in artikel 29 van de Woningwet en luidt als volgt: “Indien….de financiële middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten”.

Wanneer WSW goedkeuring verleent aan deelnemers die tot juridische splitsing overgaan, verbindt WSW aan de goedkeuring de voorwaarde dat die deelnemer aan WSW een nieuwe volmacht verstrekt. Zodra de nieuwe volmacht gereed is sturen wij die aan de relevante deelnemende corporaties ter afhandeling toe.

Het is de bedoeling om verstrekking van nieuwe volmachten aan WSW voor de andere deelnemers in 2018 te effectueren.

Totstandkoming

Dit nieuwe reglement kwam tot stand in een uitgebreid en zorgvuldig proces waarin wij diverse partijen nauw betrokken: onze corporaties voorop en vertegenwoordigd door de Deelnemersraad van WSW, maar ook de diverse belangenhouders.
Het proces begon met de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Maatman-Van Welie die aanbevelingen deed om het reglement te moderniseren. WSW volgde die aanbeveling op. 
Daarna volgde een traject van afstemming en consultatie: met de Deelnemersraad van WSW (positief advies), met Aedes (na consultatie leden positief advies) en met onze achtervangers (het Rijk, vertegenwoordigd door het ministerie van BZK en de VNG). Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten voor belangstellende deelnemers waarin we uitgebreid in gesprek gingen met hen over het te moderniseren reglement.
Ten slotte vroegen we als afsluiting van het hele proces nog een ’second opinion’ aan de commissie Maatman-Van Welie wellicht. Zij gaven aan: de juridische slordigheden uit het oude reglement zijn weggenomen, het taalgebruik is gemoderniseerd, het jargon is gereduceerd en de teksten zijn veel beter toegankelijk voor de lezer.
Lees hier het Reglement van Deelneming per 1 mei 2017.
Lees hier de aangepaste richtlijn juridische splitsing per 1 mei 2017.