Nieuwsbericht
Media

Informatieverstrekking

donderdag 5 november 2015

WSW krijgt regelmatig verzoeken van belangenhouders om informatie over corporaties te verstrekken. Denk aan een verzoek van Aedes voor informatie ten behoeve van de Aedes-benchmark. Belangenhouders richten zich tot ons omdat ze dan niet elke corporatie afzonderlijk hoeven te benaderen waardoor die te maken zouden krijgen met extra administratieve handelingen. Tegen die achtergrond wil WSW onder voorwaarden positief kunnen reageren op die verzoeken. Uitgangspunt blijft dat we nooit informatie delen die rechtstreeks voortkomt uit onze risicobeoordeling van individuele corporaties.

We hebben dit vormgegeven in een gewijzigd artikel 32 van het Reglement van Deelneming dat gaat over de informatieverstrekking . De wijziging betekent concreet dat wij onder voorwaarden belangenhouders informatie mogen verstrekken mits de Deelnemersraad en branchevereniging Aedes positief zijn over het honoreren van een dergelijk verzoek en met de aantekening dat we de corporaties informeren over de verstrekte informatie. Zo voorkomen we extra administratieve handelingen bij corporaties en kent het besluit voldoende waarborgen.

Voorwaarden

WSW wil positief kunnen reageren op de verzoeken van een aantal partijen om informatie te kunnen ontvangen wanneer zij voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • WSW informeert corporaties bij verzoeken.
  • De partij die de informatie vraagt is een belangenhouder van WSW.
  • De partij heeft een legitieme mogelijkheid om zelf de informatie op te vragen bij de corporatie.
  • Bij elk verzoek om informatie vragen wij advies aan onze Deelnemersraad en daarmee ook aan Aedes.
  • Verstrekken van de informatie door ons voorkomt dat corporaties dezelfde informatie meerdere keren moeten aanleveren.
  • Het gaat om de gegevens die de corporatie aan WSW verstrekt, eventueel aangevuld met berekeningen die volgen uit door WSW op de website geplaatste modellen. Het gaat niet om de inhoud van onze beoordeling van de individuele corporatie.  

Gewijzigd artikel 32

a. De deelnemer verstrekt onverwijld op eigen initiatief of op eerste verzoek van de stichting aan de stichting al die informatie die relevant is voor de risicobeoordeling zoals omschreven in artikel 8. De stichting zal de (door de deelnemer verstrekte) informatie en het daarop gebaseerde risico-oordeel niet aan derden kenbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer, tenzij in wet- en regelgeving of in dit reglement van deelneming anders is bepaald.

b. De stichting is te allen tijde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer, bevoegd (de door de deelnemer verstrekte) informatie kenbaar te maken aan elk orgaan, natuurlijk- en/of rechtspersoon die op grond van de wet belast is met het toezicht op de deelnemers van de stichting.

c. Tevens is de stichting te allen tijde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de deelnemer, bevoegd (de door de deelnemer verstrekte) informatie kenbaar te maken aan elk orgaan, natuurlijk- en/of rechtspersoon die naar het oordeel van de stichting een belang heeft over de informatie te beschikken, mits die informatieverstrekking naar het oordeel van de stichting plaatsvindt in het belang van de deelnemer(s). Voordat de stichting informatie verstrekt vraagt de stichting het orgaan als bedoeld in artikel 17 van de statuten van de stichting om advies.

Lees hier het Reglement van Deelneming