Prestatieafspraken
Gemeenten

Prestatieafspraken

De samenwerking met en het vertrouwen tussen de corporaties en gemeenten is van groot belang voor de stabiliteit van de zekerheidsstructuur in het borgstelsel. Afspraken tussen gemeenten en corporaties liggen vast in de zgn. 'prestatieafspraken'.

Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 ligt het volkshuisvestelijk toezicht bij de gemeenten en spelen daarin vertegenwoordigers van huurdersorganisaties ook een rol. Ook dat wordt meegenomen in de prestatieafspraken. Om partijen hierin een handleiding te geven publiceerde WSW een 'visie op prestatieafspraken'.

Inhoud prestatieafspraken

WSW adviseert corporaties om hierin ook aandacht te geven aan de achtervang die nodig is voor realisering van de volkshuisvestelijke plannen in de komende jaren.

WSW adviseert gemeenten om in overleg met de corporaties een gemeentelijke woonvisie vast te stellen, en wel op de volgende wijze:

  • Maak meerjarige (volkshuisvestelijke) prestatieafspraken met de corporaties die aansluiten op de woonvisie op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Bespreek en beschrijf ook dat de afspraken passen binnen en aansluiten op  het (financiële) meerjarenplan van de corporatie waarin getoetst is of de afspraken  haalbaar/ realiseerbaar zijn voor de corporatie. Evalueer de afspraken gezamenlijk - bijvoorbeeld jaarlijks - en stel ze bij waar nodig.
  • Vermeld in de prestatieafspraken tevens a) het bedrag waarvoor de corporatie nieuwe geborgde leningen wil sluiten, b) het gedeelte van deze leningen waarvoor de gemeente bereid is om in de achtervang te gaan en c) of de gemeente voor de corporatie een achtervangovereenkomst met WSW heeft of dat zij meetekent per lening.
  • Gebruik bij het opstellen van de woonvisie en de prestatieafspraken de informatie die de corporatie de gemeente verplicht moet toesturen, de informatie die WSW aan de gemeente verstrekt en de informatie die de publieke toezichthouders publiceren.
  • Maak eventueel nadere afspraken over een limitering in de achtervangovereenkomst.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is van plan om gemeenten in vorm en inhoud te ondersteunen bij het maken van prestatieafspraken en bij het gebruik van de informatie die zij beschikbaar hebben. Via de website van VNG kunnen gemeenten reeds een aantal praktijkvoorbeelden van prestatieafspraken bekijken.

Via het rekenmodel financiële ratio's kunnen gemeenten en corporaties gezamenlijk uitrekenen welke financiële consequenties prestatieafspraken hebben en wat er verandert in de financiële ratio's van een corporatie wanneer prestatieafspraken in onderling overleg worden veranderd.