Risicomanagement

Wij beoordelen en beheersen de risico's van (1) onze deelnemende corporaties en (2) het borgstelsel als geheel. Op twee niveaus, dus. We beogen daarmee een aanspraak op de borg te voorkomen en een robuust, toekomstbestendig borgstelsel te behouden in het belang van de volkshuisvesting.

Dat borgstelsel maakt optimale financiering mogelijk voor onze deelnemende corporaties. Zo kunnen zij tegen optimale voorwaarden leningen (blijven) afsluiten voor de bouw en verbouw van sociale huurwoningen.

Risicobeheersing corporaties

Om individuele aanspraken op de borg (en incidenten) en te voorkomen, gebruiken wij een gestandaardiseerd risicobeoordelingsmodel. Dit is gebaseerd op het model van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Het sluit zo goed mogelijk aan op de specifieke eigenschappen van de sector en de corporaties, en is gecertificeerd door S&P.

Op basis van dit model stellen wij vast welke risicoklasse een deelnemende corporatie heeft. Deze is maatgevend voor het borgingsplafond. 

Risicobeheersing borgstelsel

Om een robuust, toekomstbestendig borgstelsel te behouden, inventariseren en onderzoeken wij risico’s die samenhangen met de financierings- en zekerhedenstructuur van het borgstelsel. Ook kijken we naar de totale geborgde leningenportefeuille.

Financiële ratio's en bedrijfsrisico's

Vier financiële ratio's plus 24 vragen gericht op de bedrijfsrisico’s vormen samen ons risicobeoordelingsmodel. Beide componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wegen in het uiteindelijke resultaat even zwaar. De financiële ratio's zijn:

  • ICR - Interest Coverage Ratio. Deze meet in hoeverre een deelnemende corporatie in staat is (geweest) om de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten;
  • LTV - Loan to value. Deze meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie;
  • solvabiliteit. Deze meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen;
  • dekkingsratio. Deze meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen.

Daarnaast toetsen wij nog drie andere financiële ratio’s, maar daaraan verbinden wij geen normen. Het gaat om de absolute omvang van het eigen vermogen, om de bruto bedrijfsmarge (anders gezegd: ebitda als percentage van de bedrijfsopbrengsten) en om de financiële ruimte en de liquiditeitspositie van de corporatie. 

De input, scope en inhoud van de 24 vragen voor bedrijfsrisico zijn beschreven in het gezamenlijk beoordelingskader. Deze vragen geven ons inzicht in de omvang en beheersing van de risico’s per corporatie. Wij interpreteren deze risico’s vanuit onze verantwoordelijkheid als borgverstrekker. Corporaties kunnen aan de hand van het gezamenlijk beoordelingskader ook zelf nagaan of zij op deze onderdelen een hoog of een laag risico hebben, vanuit het perspectief van WSW. 

De 24 vragen zijn nadrukkelijk geen richtlijnen of normen, maar de manier waarop wij naar de risico’s van een corporatie kijkt en hoe wij die beoordelen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden