Risicomanagement

Wij beoordelen en beheersen de risico's van (1) onze deelnemende corporaties en (2) het borgstelsel als geheel. Op twee niveaus, dus. We beogen daarmee een aanspraak op de borg te voorkomen en een robuust, toekomstbestendig borgstelsel te behouden in het belang van de volkshuisvesting.

Dat borgstelsel maakt optimale financiering mogelijk voor onze deelnemende corporaties. Zo kunnen zij tegen optimale voorwaarden leningen (blijven) afsluiten voor de bouw en verbouw van sociale huurwoningen.

Risicobeheersing corporaties

Om individuele aanspraken op de borg (en incidenten) en te voorkomen, gebruiken wij een gestandaardiseerd risicobeoordelingsmodel. Dit is gebaseerd op het model van kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P). Het sluit zo goed mogelijk aan op de specifieke eigenschappen van de sector en de corporaties, en is gecertificeerd door S&P.

Op basis van dit model stellen wij vast welke risicoklasse een deelnemende corporatie heeft. Deze is maatgevend voor het borgingsplafond. 

Risicobeheersing borgstelsel

Om een robuust, toekomstbestendig borgstelsel te behouden, inventariseren en onderzoeken wij risico’s die samenhangen met de financierings- en zekerhedenstructuur van het borgstelsel. Ook kijken we naar de totale geborgde leningenportefeuille.

Financiële ratio's en bedrijfsrisico's

Ons risicobeoordelingsmodel beoordeelt in samenhang de bedrijfsrisico’s en de financiële risico’s. Beide componenten wegen in het uiteindelijke resultaat even zwaar.

De input, scope en inhoud van de 24 vragen voor bedrijfsrisico zijn beschreven in het gezamenlijk beoordelingskader. Deze vragen geven ons inzicht in de omvang en beheersing van de risico’s per corporatie. Wij interpreteren deze risico’s vanuit onze verantwoordelijkheid als borgverstrekker. Corporaties kunnen aan de hand van het gezamenlijk beoordelingskader ook zelf nagaan of zij op deze onderdelen een hoog of een laag risico hebben, vanuit het perspectief van WSW.

De 24 vragen zijn nadrukkelijk geen richtlijnen of normen, maar de manier waarop wij naar de risico’s van een corporatie kijken en hoe wij die beoordelen.

De 6 financiële ratio’s die WSW in het risicobeoordelingsmodel beoordeelt zijn:

  • ICR - Interest Coverage Ratio. Deze ratio meet in hoeverre een deelnemende corporatie in staat is (geweest) om de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten;
  • LTV - Loan to value. Deze ratio meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie;
  • Solvabiliteit. Deze ratio meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen;
  • Omvang eigen vermogen. De uitkomst drukt de absolute omvang van het eigen vermogen uit op basis van beleidswaarde;
  • EBITDA als percentage van de bedrijfsopbrengsten. Deze ratio meet de bruto bedrijfsmarge, ofwel de relatieve efficiëntie / winstgevendheid;
  • Financieringsruimte en Liquiditeitspositie. Dit onderdeel geeft een indicatie van de mogelijkheden die de corporatie heeft om financiering aan te trekken voor herfinanciering en mogelijke uitbreidingsinvesteringen, en de liquiditeitspositie van de corporatie om korte termijn schommelingen in de liquiditeitsbehoefte op te vangen.

Daarnaast toetst WSW conform afspraken in de Toezicht- en Verantwoordingsovereenkomst op de Onderpandsratio en de Dekkingsratio. Beide ratio’s maken geen onderdeel uit van het risicobeoordelingsmodel, maar zijn wezenlijk voor onze beslissing om al dan niet borging te verstrekken.

.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden