Jaarlijkse informatie
Gemeenten

Jaarlijkse informatie

Het gaat hier om de volgende informatie:

1. Het Schuld/WOZ-overzicht

Dit overzicht bevat per corporatie informatie over de geborgde schuld en de WOZ-waarde van het bij WSW ingezette onderpand. Het overzicht geeft informatie over de gehele corporatie. Maar het overzicht geeft ook informatie over het onderpand dat zich in de gemeente bevindt en de geborgde schuld van de corporatie waarvoor de gemeente is vermeld in de leningovereenkomsten.

Uit het Schuld/WOZ-overzicht (kolommen F en G) is onder andere afleesbaar of de corporatie op dit moment voldoet aan de dekkingsratio van WSW en de limiet achtervang gemeenten.

Lees meer voor een toelichting op het Schuld/WOZ-overzicht.

Lees meer over de dekkingsratio en de limiet achtervang gemeenten.

Lees de veel gestelde vragen over het Schuld/WOZ-overzicht.

 

2. Leningenoverzicht

Het leningenoverzicht bevat detailinformatie per corporatie voor alle afzonderlijke geborgde leningovereenkomsten waarin de gemeente is vermeld. Gemeenten kunnen het overzicht gebruiken voor een vergelijking met en controle van hun eigen administratie.

Lees meer over het leningoverzicht.

 

3. Overzicht financiële ratio’s

Het overzicht financiële ratio’s vermeldt de gewogen financiële ratio’s ICR, DSCR, LTV, solvabiliteit en dekkingsratio van alle corporaties waarvoor de gemeente is vermeld in geborgde leningovereenkomsten (stand per ultimo vorig verslagjaar). De vermelde ratio’s zijn gebaseerd op de door de corporatie aangeleverde cijfers die WSW gebruikte voor de bepaling van de risicoclassificatie van de corporatie.

WSW verstrekt het overzicht financiële ratio’s sinds 2017 en op verzoek van de VNG. Doel van de VNG en WSW is om via het overzicht te voorzien in de behoefte van gemeenten aan inzicht in de financiële soliditeit van deelnemende corporaties vanuit hun volkshuisvestelijke taak en vanuit hun positie als achtervanger.

Lees meer over wat de financiële ratio’s van een corporatie betekenen voor uw gemeente.

4. Overzicht Borgingsplafonds

Het overzicht borgingsplafonds dat wij gemeenten toesturen, verstrekken wij voortaan jaarlijks, eind maart - begin april. Het overzicht vermeldt de vastgestelde borgingsplafonds van alle corporaties waarvoor de gemeente is vermeld in geborgde leningovereenkomsten (stand per ultimo vorig verslagjaar, lopend jaar en volgend jaar).

Het borgingsplafond is het bedrag dat een corporatie in de aangegeven periode maximaal mag lenen onder WSW-borging voor financiering van de door haar geplande activiteiten. Het betreft activiteiten die voldoen aan de bestedingsdoelen genoemd in Bijlage 1 van het Reglement van Deelneming.

WSW legde de werking, berekening en regels voor toekenning van het borgingsplafond vast in zijn richtlijn borgingsplafond.

Lees meer over wat het borgingsplafond van de corporatie betekent voor uw gemeente.