Risicobeoordeling
Financiers

Doel en werking risicobeoordeling

De risicobeoordeling en het risicomanagement doet WSW met als doel aanspraken op het borgstelsel zo veel mogelijk te voorkomen. Andere doelen zijn: de solidariteit binnen het borgstelsel niet onnodig te belasten en de zekerheidsstructuur verder te verbeteren. Hierdoor kunnen corporaties leningen krijgen voor hun volkshuisvestingsprojecten tegen de meest gunstige voorwaarden.

Met de nieuwe werkwijze en het risicobeoordelingsmodel helpen we individuele corporaties inzicht te krijgen in hun eigen risico’s. Zo voldoet WSW tevens aan de nadrukkelijke maatschappelijke wens om het  risicomanagement in de gehele corporatiesector verder te professionaliseren (rapporten: ‘Toezicht met bite’ (Aedes), rapport commissie Hoekstra (BZK) en rapport commissie Vermeulen (VNG)).

Duidelijke grenzen

Het nieuwe risicobeoordelingsmodel versterkt niet alleen de soliditeit van het borgstelsel, het definieert en begrenst ook de risicobereidheid. Door een vollediger en vroegtijdiger inzicht te geven in de mogelijke risico’s bij woningcorporaties, door die risico’s beheersbaar te maken en door maximale grenzen te stellen aan de financiële risico’s die voor corporaties nog verantwoord zijn.

Lees meer algemene informatie over het WSW-risicobeoordelingsmodel. 
 

Het WSW risicobeoordelingsmodel bestaat uit de eind 2013 toegelichte vijf nieuwe Financial Risks (de financiële risico’s). Belangrijk om te weten is dat aan deze risico’s normen vastzitten waaraan corporaties dienen te voldoen.
De 24 business risk vragen geven inzicht in aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s bij de deelnemende corporaties. De vragen beschrijven de risico’s en helpen ons (WSW en corporaties) om eenduidig en helder inzicht te krijgen in deze risico’s en de beheersing van deze risico’s door de corporaties.
WSW beoordeelt de financiële positie van corporaties en bepaalt periodiek of een corporatie ‘financieel gezond’ is of dat maatregelen noodzakelijk zijn om de financiële positie te verbeteren. Naarmate de risico’s en de financiële positie zorgelijker worden en het risico voor de borg daarmee groter, intensiveert WSW zijn risi...