Nieuwsbericht
Financiers

WSW vereenvoudigt aantrekken en verstrekken kortgeldfaciliteiten

dinsdag 5 december 2017

Met de nieuwe richtlijn kortgeldfaciliteiten wordt aantrekken en verstrekken van deze vorm van kortlopende, ongeborgde financiering eenvoudiger. Voor corporaties én voor banken. Dit komt doordat WSW samen met de aanbieders van deze vorm van financiering en het Aedes treasuryplatform hiervoor een nieuwe standaard ontwikkelde.

Die standaardisering geldt vooral voor de verstrekking van zekerheden, de door een deelnemer af te geven volmacht en de vrijgave van onderpand door WSW. De Deelnemersraad gaf hierop inmiddels ook een positief advies.

Gelijk speelveld

Kortgeldfaciliteiten zijn alle mogelijke vormen van financiering zónder borg van WSW en met een looptijd van minder dan twee jaar. Omdat financiers hiervoor altijd zekerheden vragen kunnen daardoor de belangen van WSW als borger in het geding komen. Door de standaardisatie voor het aantrekken en verstrekken ervan ontstaat er voor alle spelers een gelijk speelveld.

Makkelijk en overzichtelijk

Door gebruik te maken van een standaard volmacht krijgen alle verstrekkers van kortgeldfaciliteiten dezelfde zekerheden (onderpand). Omdat deze externe financiers nu precies weten waar zij aan toe zijn, zien zij af van (andere) zekerheden die specifiek zien op deze vorm van financiering. 

Door de standaardisatie voorkomen deelnemers dat zij handelen in strijd met bepalingen uit de volmacht die zij eerder aan WSW gaven of uit het Reglement van Deelneming. Hierdoor wordt voor alle partijen de aanvraag en de verstrekking van kortgeldfaciliteiten makkelijker en overzichtelijker.

Een ander bijkomend voordeel is dat de standaardisatie van bepalingen voor het aantrekken en verstrekken van kortgeldfaciliteiten de beoordeling van de leningdocumentatie vereenvoudigt. 

Vrije keuze

De nieuwe mogelijkheid om kortgeldfaciliteiten aan te trekken is overigens geen verplichting voor deelnemers. Indien corporaties een beter pakket aan afspraken hebben met financiers van deze vorm van financiering beoordeelt WSW deze afspraken conform de richtlijn ongeborgde financiering

Kortgeldlimiet vervalt

Met de invoering van de richtlijn kortgeldfaciliteiten komt de kortgeldlimiet zoals WSW tot nu toe hanteerde te vervallen. Net als deze oude richtlijn koppelt ook de nieuwe richtlijn kortgeldfaciliteiten de hoogte van deze vorm van financiering aan de driemaands huuropbrengsten en bepaalt de vrij te geven zekerheden op maximaal 200% van de WOZ-waarde van dat bedrag.

Meer informatie

Informatie over de nieuwe richtlijn kortgeldfaciliteiten, over de werkwijze, de beoordeling en de daarvoor te gebruiken documenten is hier te vinden