Beleid
Financiers

Beleid

WSW realiseert een duurzaam gefinancierde sector tegen de laagst mogelijke financieringskosten.

Onder duurzame financiering verstaat WSW een financiering die de stabiliteit garandeert van de gehele sector. Continuïteit in de beschikbaarheid van financiering is belangrijk. Hiervoor is van belang dat de financiering een structurele interesse heeft van een breed spectrum van geldgevers. En ten slotte dienen de financieringskosten eenduidig, inzichtelijk en marktconform te zijn.

Onder de laagst mogelijke financieringskosten verstaat  WSW de laagste rentekosten die een financier aanbiedt, afgezet tegen het risicoprofiel van de lening.