Disclaimer

Algemeen

WSW kan de website, de gepubliceerde informatie en deze disclaimer op elk moment zonder aankondiging wijzigen en de toegang tot die website en informatie afsluiten of beperken. Aan de gepubliceerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

WSW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. WSW is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect verband houdt met de inhoud, het gebruiken of niet (of niet volledig) kunnen gebruiken van deze website of de gepubliceerde informatie. WSW is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van WSW. Alle verweermiddelen (waaronder aansprakelijkheidsuitsluitingen) gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd en kunnen mede worden ingeroepen door de opsteller(s) van de gepubliceerde informatie.

Eigen verantwoordelijkheid

De afnemer van de gepubliceerde informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de website en de gepubliceerde informatie. De website en de gepubliceerde informatie is uitsluitend voor eigen gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Op de website en de gepubliceerde informatie rusten intellectuele eigendomsrechten. Die berusten bij WSW of diens licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de website of de gepubliceerde informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WSW.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Nederlands recht is van toepassing en de bevoegde rechter te Amsterdam is als enige bevoegd over geschillen te oordelen.

© 2019 Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw