Volmacht
Corporaties

Volmacht

Vanuit een oogpunt van beheersing van risico’s in het stelsel is de afspraak gemaakt dat WSW beschikt over een notariële 'overeenkomst tot lastgeving met privatieve werking/onherroepelijke volmacht', vaak afgekort tot 'volmacht'. 

Op grond van artikel 23 van het Reglement van Deelneming verplichtten corporaties zich op eerste verzoek van WSW een dergelijke volmacht te verstrekken. WSW verzocht daarom voor het eerst in oktober 2013 alle deelnemers die volmacht te verstrekken. 

Deze volmacht maakt het mogelijk om in geval van een slechte financiële situatie de zekerheden van WSW te vestigen op het onderpand (ingezet bezit). WSW is dan op dat moment niet afhankelijk van de betreffende corporatie en er is evenmin twijfel of verstrekking van de volmacht een onverplichte handeling is van de corporatie.

Wanneer daartoe aanleiding is vraagt WSW zijn deelnemers een nieuwe volmacht te verstrekken. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer wetgeving wijzigt of wanneer een eerder verstrekte volmacht niet meer toereikend is.

Volmacht 2018

WSW vraagt aan 120 deelnemers een aangepaste volmacht. Deze volmacht houdt rekening met nieuwe wettelijke bepalingen waardoor WSW een groter risico loopt op aanspraak op verstrekte borgstellingen. De aangepaste volmacht sluit verder qua bewoording aan bij het dit jaar vernieuwde Reglement van Deelneming en maakt ook duidelijk wanneer de volmacht eindigt.

Download: format voor de aangepaste volmacht.

Download: format voor de hypotheekakte.

Download: format voor de algemene bepalingen hypotheek.

Download: format voor de pandakte.

Download: format voor het bestuursbesluit van de corporatie.

Download: format voor de goedkeuring door de RvC van de corporatie.

Download: kader hypotheekvestiging.

Download: volmacht WSW tot medewerking aan passeren notariële akte.