Volmacht
Corporaties

Volmacht

Vanuit een oogpunt van beheersing van risico’s in het stelsel is de afspraak gemaakt dat WSW beschikt over een notariële 'overeenkomst tot lastgeving met privatieve werking/onherroepelijke volmacht', vaak afgekort tot 'volmacht'. 

Op grond van artikel 23 van het Reglement van Deelneming verplichtten corporaties zich op eerste verzoek van WSW een dergelijke volmacht te verstrekken. WSW verzocht daarom voor het eerst in oktober 2013 alle deelnemers die volmacht te verstrekken. 

Deze volmacht maakt het mogelijk om in geval van een slechte financiële situatie de zekerheden van WSW te vestigen op het onderpand (ingezet bezit). WSW is dan op dat moment niet afhankelijk van de betreffende corporatie en er is evenmin twijfel of verstrekking van de volmacht een onverplichte handeling is van de corporatie.

Wanneer daartoe aanleiding is vraagt WSW zijn deelnemers een nieuwe volmacht te verstrekken. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer wetgeving wijzigt of wanneer een eerder verstrekte volmacht niet meer toereikend is.