Scheiding en/of splitsing DAEB en niet-DAEB
Corporaties

Scheiding en/of splitsing DAEB en niet-DAEB

Met deze integrale publicatie over de scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB willen wij corporaties graag informeren over de nadere invulling van de rol van WSW hierin. Onze hoofdlijn is dat wij het toetsingskader van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) volgen en in onze beoordeling de nadruk leggen op de borgbaarheid van corporaties na scheiding of splitsing. Met dat doel voor ogen deden we een aantal aanpassingen aan het bestaande WSW-beoordelingskader en aan enkele richtlijnen. Deze aanpassingen kwamen tot stand in nauw overleg met de Aw en het ministerie van BZK. We leggen hieronder uit wat we doen, waarom we dat doen én we reiken u praktische handvatten aan hoe u daar als corporatie het makkelijkste mee om kunt gaan. 

Woningwet 2015

De Woningwet 2015 verplicht woningcorporaties zich te concentreren op hun kerntaak: bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen (DAEB-activiteiten). De wet zegt ook dat deze activiteiten vanaf 1 januari 2017 juridisch gesplitst of administratief gescheiden zijn van hun andere activiteiten (niet-DAEB-activiteiten). In dat kader dienen alle corporaties vóór 1 januari 2017 hun ontwerpvoorstellen hiervoor in bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Lees hier wat WSW op hoofdlijnen doet bij scheiding en/of splitsing.

Leeswijzer

Samenvattend beginnen we met drie afbeeldingen die duidelijk maken wat er gebeurt bij een administratieve scheiding, bij een juridische splitsing of bij een hybride scheiding van niet-DAEB-bezit. Elke afbeelding voorzien we van een korte toelichting, ook over onze rol.

Daarna publiceren we een aantal documenten die allemaal direct of meer indirect te maken hebben met het onderwerp scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB door corporaties. We lichten die documenten kort toe en maken duidelijk hoe zij zich verhouden tot elkaar. Het gaat dan om onze:

  • visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB.
  • richtlijn juridische splitsing.
  • richtlijn ongeborgde financiering.
  • richtlijn onderpand, sectie vrijgave

Administratieve scheiding en de rol van WSW

 

Lees hier (en print uit) wat er gebeurt en wat WSW doet.

Juridische splitsing en de rol van WSW

Lees hier (en print uit) wat er gebeurt en wat WSW doet.

Hybride scheiding en de rol van WSW

Lees hier (en print uit) wat er gebeurt en wat WSW doet. 

Documenten

Onderstaand de documenten zoals we die hiervóór in de leeswijzer aankondigden.

Onze visie

Onze visie op scheiding en/of splitsing komt voort uit onze rol als ‘hoeder van de borg’. Bij een administratieve scheiding of bij een verlicht regime blijven de activiteiten, de kasstromen en het bezit in dezelfde entiteit, de corporatie (officieel: Toegelaten Instelling of: TI). Via het Reglement van Deelneming heeft WSW een directe relatie met de TI en door de scheiding of het verlichte regime verandert daar niets aan. 

Bij een juridische splitsing komt WSW in een structureel achtergestelde positie vergeleken met de situatie daarvóór: er blijft namelijk minder dekking achter in de borg. Om de risico’s die hieruit voortvloeien te mitigeren, stelde WSW een richtlijn ‘juridische splitsing’ op (voor administratieve scheidingen of corporaties met een verlicht regime gelden geen aanvullende richtlijnen).

Voortbordurend op deze visie beoordeelt WSW plannen voor scheiding en splitsing alleen in die gevallen waar er mogelijke gevolgen zijn voor de borgbaarheid. Voor administratieve scheiding betekent dit dat WSW de plannen alleen ontvangt en beoordeelt als deze leiden tot een niet levensvatbare DAEB- of niet-DAEB-tak en de AW herstelmaatregelen heeft opgelegd, maar ook in het geval dat de bestaande herstel- of herstructureringsplannen moeten worden aanpast met oog op de scheiding. 

In het geval van een voorgenomen juridische splitsing of hybride scheiding ontvangt WSW de plannen gelijktijdig met de Aw omdat wij de plannen altijd moeten goedkeuren op basis van ons Reglement van Deelneming. 

Lees meer over onze visie op scheiding en/of splitsing van DAEB en niet-DAEB.

Richtlijn juridische splitsing

Onze visie op scheiding en/of splitsing vertaalde WSW in een  richtlijn juridische splitsing. Deze richtlijn mitigeert de extra risico’s die wij zien bij een juridische splitsing of hybride scheiding. De richtlijn beschrijft de voorwaarden waaronder wij goedkeuring verlenen aan een juridische splitsing: de corporatie (TI) blijft voldoen aan de voorwaarden voor reguliere borging en voor vrijgave van onderpand. Verder beschrijft de richtlijn de aanvullende voorwaarden waaraan een juridische splitsing of een hybride scheiding moet voldoen: verpanding van aandelen en van de vordering op de woningvennootschap én een volmacht van de TI op het bezit in de woningvennootschap.

Lees hier de richtlijn juridische splitsing.

Richtlijn ongeborgde financiering

De politiek stelde bij wet ook andere spelregels vast voor financiering van het niet-DAEB-bezit, waarbij de verstrekking van ongeborgde financiering voor niet-DAEB-investeringen een belangrijke rol speelt. Het ministerie van BZK vroeg WSW de voorwaarden te verduidelijken waaronder WSW ongeborgde financiering toestaat. Daarom pasten we in overleg met de Aw en het ministerie onze bestaande ‘richtlijn commerciële leningen’ aan en gaven die vorm in de vervangende richtlijn ‘ongeborgde financiering’. De nieuwe richtlijn kent geen materiële veranderingen vergeleken met de oude richtlijn ‘commerciële leningen’.

Lees hier de richtlijn ongeborgde financiering.

Richtlijn onderpand, sectie vrijgave

Niet-DAEB-investeringen financieren met ongeborgde leningen vraagt logischerwijs ook om vrijgave van onderpand. Daarom pasten wij ook de richtlijn onderpand, sectie vrijgave aan: de vrijgave is iets verruimd, zodat ook vrijgave van onderpand mogelijk is voor corporaties met een dekkingsratio tussen 40 en 50 procent. Deze richtlijn geldt voor alle verzoeken waarbij een corporatie mogelijk vrijgave van onderpand nodig heeft. Dit schept helderheid bij corporaties.

Lees hier de richtlijn onderpand en bekijk vooral de sectie vrijgave.