Sanering
Corporaties

Sanering

Met ingang van 1 juli 2015 heeft WSW een (publiekrechtelijke) taak. Per die datum mandateerde de minister voor Wonen en Rijksdienst de uitvoering van de saneringstaak aan WSW. De sanering is beschreven in de Woningwet 2015 en in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV 2015). Zo staat in artikel 29 van de Woningwet vanaf wanneer sanering aan de orde kan zijn. Een corporatie moet een saneringsplan indienen als de financiële middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en als dit betrekking heeft op of gevolgen heeft voor de voortzetting van de DAEB-werkzaamheden. Ook staat in artikel 57 van de Woningwet dat een corporatie subsidie kan ontvangen voor de sanering. Een sanering richt zich altijd op de voortzetting van DAEB-werkzaamheden van de betreffende corporatie.

Het mandaat aan WSW betreft onder andere de goedkeuring van het saneringsplan, de verlening van de saneringssubsidie en de bepaling van de hoogte van de saneringsheffing. De mandatering draagt bij aan de vereiste afstemming tussen borging en sanering, doordat met de mandatering de besluiten over zowel de sanering als de borging bij één organisatie komen te liggen. Dit komt ook ten goede aan de efficiency.

Saneringsaanvraag

Om een saneringssubsidie te kunnen krijgen doet de corporatie een saneringsaanvraag, die bestaat uit een saneringsplan en een verzoek tot saneringssubsidie. Graag ziet WSW bij deze twee documenten een aanbiedingsbrief waarin de corporatie haar situatie en verzoek kort toelicht. WSW behandelt deze drie documenten in één werkwijze. Samen vormen ze de saneringsaanvraag. Het format voor de saneringsaanvraag kunt u hier vinden.

Lees meer over het proces sanering.

Aansluiting en onafhankelijkheid sanering en borging

In het mandaatbesluit staat dat WSW als saneerder zeker moet stellen dat de corporatie gedurende de sanering voldoet aan de minimale eisen om op basis van het saneringsplan en de toegekende subsidie in aanmerking te komen voor de noodzakelijke borging. Deze minimale eisen zijn opgenomen in de beleidsregels voor de borging, die onderdeel zijn van de toezichts- en verantwoordingsovereenkomst tussen het Rijk en WSW.

Lees meer over aansluiting en onafhankelijkheid borging en sanering.

Lees meer over de Woningwet 2015 en sanering.

Lees hier het BTIV 2015 en sanering.

Lees hier de Wijzigingen Mandaatbesluit sanering per 28 juni 2018.

Lees hier het Mandaatbesluit sanering 2018.

Lees hier de Beleidsregels sanering.