Bijzonder beheer
Corporaties

Bijzonder beheer

WSW beoordeelt de financiële positie van corporaties en bepaalt periodiek of een corporatie ‘financieel gezond’ is of dat maatregelen noodzakelijk zijn om de financiële positie te verbeteren. Naarmate de risico’s en de financiële positie zorgelijker worden en het risico voor de borg daarmee groter, intensiveert WSW zijn risicobeheer. Als laatste mogelijkheid kan WSW als borgsteller concluderen dat alleen nog borging mogelijk is met saneringssteun.

Bij de per 1 juli 2015 aan WSW gemandateerde saneringsfunctie is het uitgangspunt dat de sanering een-op-een aansluit op de borging. In de eveneens per die datum vernieuwde toezicht- en verantwoordingsovereenkomsten van WSW met het Rijk en met de VNG staat in de als bijlage daarbij opgenomen beleidsregels over de borg eenzelfde bepaling. Met dat in het achterhoofd actualiseerde WSW als borger zijn bijzonder beheerfunctie.

Voorwaarden borging

WSW borgt in principe alleen leningen van deelnemers:

  • die een risicoscore hebben van minimaal BB- én
  • die minimaal aan de grenswaarden van de financiële ratio’s voldoen. Dit is geoperationaliseerd door geen overschrijding van de grenswaarden van één van de vijf financiële ratio’s  - ICR, DSCR, LtV, Solvabiliteit en dekkingsratio - aan het einde van de prognoseperiode van vijf jaar, én
  • waarvan de omvang van de op dat moment door WSW geborgde leningen kleiner of gelijk is aan € 3,5 miljard.

Indien een deelnemende corporatie niet voldoet aan een van bovenstaande voorwaarden dan draagt WSW deze corporatie over aan bijzonder beheer en borgt WSW leningen alleen onder voorwaarden.

Bij borging onder voorwaarden stelt WSW aanvullende voorwaarden aan de corporatie om leningen te kunnen (blijven) borgen. Deze voorwaarden worden vastgesteld in een door de corporatie ingediend en door WSW goedgekeurd herstel- of herstructureringsplan (zie hierna).

Andere situaties

Naast bovenstaande  doen zich andere situaties voor waarbij sprake is van bijzonder beheer, dit is ter beoordeling aan het bestuur van WSW (discretionaire bevoegdheid). Het kan dan onder meer gaan om de volgende zaken:

  • De corporatie staat onder verscherpt toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
  • De corporatie heeft een door de Aw aangestelde externe toezichthouder.
  • De corporatie staat bij een bank onder bijzonder beheer.
  • Discretionaire zaken zoals het collectief opstappen van de RvC/RvT, fraude door het bestuur en dergelijke.

Ook corporaties met een rating van BB- of BB én met een geborgd volume van méér dan € 1 mrd worden als bijzonder beheer geclassificeerd.

Lees meer over proces bijzonder beheer.

Lees meer over onderdelen herstelplan en herstructureringsplan.