Verkoop aan derden
Corporaties

Verkoop aan derden

WSW constateert bij een aantal corporaties dat er risico’s verbonden kunnen zijn aan verkopen aan derden (niet zijnde verkopen aan natuurlijke personen voor eigen bewoning) voor zowel de individuele corporatie als voor de draagkracht van het borgstelsel (weglekken van kasstromen). Ook kan er sprake zijn van reputatierisico’s. Deze risico’s wil WSW beheersen.

Beheersing risico's

Met deze richtlijn wil WSW beoordelen of de verkoop aan derden past binnen de portefeuillestrategie van de corporatie en wil WSW het specifieke risico beheersen dat de prijs voor de transactie te laag is in relatie tot de (uitpond)waarde van het bezit. Daarmee lekt immers vermogen (kasstromen en onderpandwaarde) weg en dit beïnvloedt de duurzaamheid van het businessmodel van de corporatie negatief. Daarnaast wil WSW bij verkoop aan partijen buiten de corporatiesector vaststellen of de corporatie een door de Raad van Commissarissen vastgesteld integriteitsbeleid hanteert (waaronder een toets op de integriteit van de kopende partij en de herkomst van zijn middelen). Ten slotte wil WSW vaststellen of corporaties in het verkoopproces goede checks & balances hanteerden.