Onderpand
Corporaties

Onderpand

WSW vraagt deelnemers onderpand voor de te borgen en geborgde leningen. WSW kan maximaal borg staan voor een leningportefeuille die een waarde heeft van ten hoogste 50% van som van de WOZ-waarden van het totale door de deelnemer ingezette onderpand. Voor corporaties met bezit in meerdere gemeenten en voor corporaties die in het bezit zijn van intramuraal vastgoed gelden aanvullende grenzen.

De geborgde portefeuille waar de gemeente in de achtervang voor staat mag maximaal 100% van de WOZ-waarde zijn van het ingezette onderpand in die gemeente. 

Voor intramuraal vastgoed dat corporaties bij WSW inzetten als onderpand geeft de WOZ-waarde geen goede indicatie van de marktwaarde. De bedrijfswaarde is hiervoor een betere indicatie. WSW stelt voor intramuraal vastgoed een maximale borg van 75% van de bedrijfswaarde.

Corporaties kunnen eenmaal ingezet onderpand alleen met toestemming van WSW terugnemen, bezwaren, slopen of vervreemden (Reglement van Deelneming). Deelnemers kunnen in genoemde gevallen verzoeken om vrijgave van een deel van het onderpand. WSW toetst eventuele vrijgave aan een aantal criteria.

Documentatie

Richtlijn onderpand (inclusief de aangepaste sectie vrijgave onderpand)
Limiet achtervang gemeenten