Fusies
Corporaties

Fusies

WSW staat borg voor de ‘dienst der lening’ van een deelnemende corporatie (toegelaten instelling). Als corporaties willen fuseren gaan bestaande borgstellingen over naar een andere rechtspersoon. Het risicoprofiel van deze verkrijgende rechtspersoon (hierna: fusiecorporatie) kan afwijken van het risicoprofiel van de afzonderlijke corporaties. WSW wil dit beoordelen alvorens goedkeuring te verlenen aan een fusie en de borgstellingen te laten overgaan naar de andere rechtspersoon. Om die reden verzoeken wij corporaties ons vroegtijdig te informeren over een fusievoornemen.

Het Reglement van Deelneming stelt dat goedkeuring van WSW is vereist alvorens corporaties kunnen fuseren. De borgstellingen van WSW gaan door een fusie over naar de fusiecorporatie met een ander risicoprofiel. WSW beoordeelt het risicoprofiel van de organisatie die na de fusie ontstaat om zo te bepalen of deze risico’s voor het totale borgstelsel acceptabel zijn. 

Als deelnemende corporaties willen fuseren, kunnen zij dit kenbaar maken bij WSW door het toesturen van in ieder geval:

  • Een door de besturen van alle betrokken corporaties ondertekend verzoek van het fusievoornemen met een toelichting op de redenen voor de fusie en de gevolgen daarvan.
  • Een onderzoek naar de risico’s van de fusie waarin de risico’s van de fusiecorporatie worden geïdentificeerd en gekwantificeerd. Het bestuur dient daarin antwoord te geven op de vraag welke beheersmaatregelen de fusiecorporatie neemt om de risico’s te beheersen. Tevens dient het onderzoek antwoord te geven op de vraag wat de toegevoegde waarde is van de fusie voor het risicoprofiel in zijn algemeenheid en voor de maatschappelijke opgave van de fusiecorporatie. Het onderzoek kan ondersteund worden door een door een onafhankelijke partij opgesteld ‘due diligence’-rapport. In specifieke gevallen kan WSW een dergelijk rapport als eis stellen.
  • Een geconsolideerd kasstroomoverzicht van de fusiecorporatie.
  • Een verkorte samengestelde balans van de fusiecorporatie.
  • Een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt dat de fusiecorporatie voldoet aan de financiële ratio’s van WSW. De fusiecorporatie hanteert hiervoor  het rekenmodel van de financiële ratio's van WSW.
  • Een uiteenzetting van de wijze waarop de fusiecorporatie het bestuur, de governancestructuur en het risicomanagement vorm geeft.
  • Eventuele overige documenten die relevant zijn voor de beoordeling, zoals bijvoorbeeld een treasurystatuut, investeringsstatuut en dergelijke.

Beoordeling

WSW neemt het verzoek tot fusie in behandeling. De fusiecorporatie dient rekening te houden met een periode van een tot twee maanden voor WSW om het voornemen tot fusie te beoordelen. Het is mogelijk dat WSW in deze fase nog vraagt om additionele informatie te verstrekken.

WSW beoordeelt de voorgenomen fusie minimaal langs de volgende invalshoeken:

  • Voldoet de fusiecorporatie duurzaam aan de reguliere eisen van kredietwaardigheid die WSW stelt ten behoeve van de borging? Als de fusiecorporatie niet voldoet aan de financiële ratio’s van WSW dan bestaat er een mogelijkheid dat WSW in uitzonderlijke gevallen toch goedkeuring kan verlenen.
  • Ontstaan er extra risico’s als gevolg van de fusie ten opzichte van de situatie waarin de corporaties niet fuseren? Als de geborgde leningenportefeuille van de fusiecorporatie hoger wordt dan de maximale borgstelling per corporatie die WSW accepteert, zal WSW niet instemmen met het fusieverzoek.

Als WSW kan instemmen met de fusie geeft WSW  een schriftelijke verklaring af. Aan deze verklaring kan WSW aanvullende voorwaarden verbinden. Deze verklaring kunnen de betreffende corporaties gebruiken voor hun  goedkeuringsaanvraag bij de minister voor Wonen en Rijksdienst.