Derivaten
Corporaties

Derivaten

Het gebruik en het beheer van derivaten is gebonden aan regels die zijn vastgelegd in de Woningwet en uitgewerkt in het BTIV. De ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting’, die op 1 oktober 2012 in werking traden, zijn nu vastgelegd in de Woningwet en uitgewerkt in het BTIV. Zo is  wettelijk voorgeschreven dat corporaties met zogenoemde breakclausules in derivatencontracten een liquiditeitsbuffer moeten aanhouden om de marktwaarde op breakmoment te kunnen afrekenen.

Per 1 juli 2017 hebben corporaties naast het verplicht aanhouden van de wettelijk vereiste liquiditeitsbuffer nu ook demogelijkheid om hun derivatenportefeuille te herstructureren. Het document ‘Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten’ dat Aw en WSW gezamenlijk opstelden, beschrijft welke vereisten van toepassing zijn en wanneer een corporatie een voorstel vooraf voor beoordeling aan Aw en WSW moet voorleggen. 

Lees hier het door Aw en WSW samen opgestelde 'Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten'.