Nieuwsbericht
Corporaties

WSW verbetert toetsing risicobereidheid in borgstelsel

donderdag 8 november 2018

De afgelopen twee jaar werkte WSW aan wat het noemt een ‘dynamisch model’ om te toetsen hoeveel financieel risico het borgstelsel aan kan. Dat is belangrijk want met beter inzicht in de aard en omvang van eventuele financiële risico’s kan er ook adequater en sneller worden gereageerd mocht dat nodig zijn. Dit versterkt uiteindelijk de robuustheid van het borgstelsel en maakt de kans op aanspraak voor de achtervangers (Rijk en gemeenten) kleiner.

Dynamisch model

Op dit moment werkt de analyse van de risicobereidheid nog met een statische vergelijking van het inbare risicokapitaal van €3,5 mld (in de vorm van eigen vermogen WSW en op te halen obligo en saneringssteun) met het vereiste risicokapitaal (op basis van de Bazel modellen[1] en een Monte Carlo simulatiemodel[2] van Ortec). 

Het dynamische model dat WSW op basis van onderzoek ontwikkelde maakt een dynamische vergelijking van deze componenten. In geval van stress (bijvoorbeeld macro-economische schokken) loopt namelijk het inbare kapitaal terug (er kan minder kapitaal in de sector worden opgehaald) en neemt het vereiste kapitaal toe (bij stress nemen de risico’s toe).

In de opzet van het dynamische model kan ook rekening worden gehouden met drie ‘pessimistische’ scenario’s: 1) het volgtijdelijk in default gaan van corporaties als gevolg van een bedrijfsspecifieke oorzaak, 2) het gelijktijdig in default gaan van corporaties als gevolg van macro-economische stressomstandigheden en 3) een samengesteld scenario van 1) en 2).

Gevoeligheidsanalyses

WSW heeft daarnaast een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd op de bovengenoemde scenario’s om de grenzen van het stelsel te toetsen en te verkennen. We hebben een ‘reverse stress test’ uitgevoerd om te bepalen wanneer het inbare kapitaal ontoereikend wordt. Uit het doorgerekende scenario blijkt dat corporaties door onder meer leegstand ongeveer 10% van hun huurinkomsten mislopen bovenop het (reeds extreme) macro-economische stress-scenario van 99% zekerheid. Aangezien de huuropbrengsten in het macro-economische stress scenario al 4% lager zijn dan in het verwachte scenario, betekent dit dat het borgstelsel ten opzichte van het verwachte scenario 14 procentpunt lagere huurinkomsten aankan, gecombineerd met de gestresste overige macro-economische factoren

Vervolgstappen

De inzichten uit de nieuwe dynamische methodiek versterkt onze risicobeheersing. Met de keuze voor een dynamische methodiek is een belangrijke stap gezet in de doorontwikkeling van het bestaande statische model. Zoals gebruikelijk bij financiële modellen blijven wij werken aan verbeteringen van het model om zo tot een zo goed mogelijke inschatting van onze risicobereidheid te komen. Conform eerdere plannen en in overleg met zijn stakeholders startte WSW inmiddels een programma gericht op de verdere aanscherping van het stelsel en het mode. Wij geven hiermee opvolging wordt aan de aanbevelingen volgend uit het rapport van Deloitte en uit eerder uitgebrachte adviezen door externe adviseurs (o.a. Zanders, 2017) en stakeholders (Aw, 2017).

Meerwaarde

De meerwaarde van WSW en van het borgstelsel is in de kern simpel: doordat deelnemers onderling een bijdrage leveren, kunnen zij zich via WSW bij derden tegen gunstige voorwaarden financieren (beschikbaarheid en looptijden leningen, lagere rente). De achtervang van het Rijk en gemeenten vergroot deze voordelen van de deelnemers.

Het fundament onder deze meerwaarde van WSW is het vertrouwen van ratingbureaus, financiers en achtervangers dat eventuele aanspraken op de verleende borgstelling met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de deelnemers kunnen worden gedragen. Kortom dat WSW, ook in onvoorziene omstandigheden, voldoende kapitaal kan ophalen bij zijn deelnemers: de zogenaamde risicobereidheid van WSW.

Lees hier de onderzoeksresultaten van het WSW-onderzoek.
Lees hier de aanbiedingsbrief van WSW aan Rijk (BZK) en gemeenten (VNG).
Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het dynamische model.
Lees hier de samenvatting van de validatie van Deloitte.
Lees hier de samenvatting van het Zanders-onderzoek.


[1] Een methode die bij banken gebruikt wordt om de benodigde solvabiliteit te bepalen.

[2] Een simulatietechniek om de benodigde solvabiliteit te bepalen.