Informatieverstrekking
Corporaties

Informatie van WSW naar gemeenten

In het kader van de achtervangafspraken verstrekt WSW de volgende informatie over individuele corporaties aan de gemeenten:

Jaarlijkse informatie

Vanaf 2017 verstrekt WSW de vijf financiële ratio’s aan die gemeenten die vermeld zijn in de geborgde leningsovereenkomsten van de corporatie en die bij WSW ingezet onderpand van de corporatie binnen hun grenzen hebben. Het gaat om de versie van de ratio’s die WSW hanteert voor zijn risicoclassificatie. Doel hiervan is om zo te voorzien in de behoefte van gemeenten aan inzicht in de financiële soliditeit van deelnemende corporaties vanuit hun volkshuisvestelijke taak en vanuit hun positie als achtervanger. We gaan hiermee in op een eerder verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Onze Deelnemersraad en branchevereniging Aedes brachten hierover een positief advies uit. We doen dit voortaan jaarlijks in de maand april.

We bundelen de informatie over de vijf ratio’s met andere informatie die we al aan gemeenten gaven. Zo informeerden we de gemeenten al langere tijd over de hoogte van het borgingsplafond van de corporaties waar de gemeente bij betrokken is. Vanaf 2017 doen we dat dus ook jaarlijks in april. 

Ook deelden we in april al het leningenoverzicht per gemeente (met informatie over de afzonderlijke geborgde leningsovereenkomsten waarin de gemeente is vermeld) en het schuld-/WOZ-overzicht (met informatie over de geborgde schuld tegenover de WOZ-waarde van het onderpand). Dat blijft zo.

Zie de FAQ op deze website voor meer informatie over het Schuld/WOZ-overzicht.

De overige informatieverstrekking van WSW aan de gemeenten blijft ongewijzigd. 

Specifieke informatie

Daarnaast verstrekt WSW betrokken gemeenten in een aantal specifieke gevallen informatie over corporaties die binnen hun grenzen actief zijn. Het gaat dan om:

 • Corporaties met sterk verhoogd risico  
  Zodra WSW de corporatie op basis van zijn risicobeoordeling classificeert als corporatie met een sterk verhoogd risico informeert WSW de gemeenten die betrokken zijn bij die corporatie. Zodra deze corporatie naar het oordeel van WSW geen sterk verhoogd risico meer heeft  informeert WSW de betreffende gemeenten wederom. 

 • Niet-kredietwaardige corporatie
  Wanneer een deelnemende corporatie  naar het oordeel van WSW niet langer kredietwaardig is informeert WSW direct alle gemeenten die een achtervangovereenkomst met WSW hebben voor de betreffende corporatie. Dit is conform artikel 13 van het Reglement van Deelneming van WSW.

 • Borging acuut en onvoorzien liquiditeitstekort
  Wanneer WSW een lening borgt voor een acuut en onvoorzien liquiditeitstekort bij een corporatie, dan informeren wij de gemeente(n) waarin de betreffende corporatie actief is. Zie ook bijlage I bij het Reglement van Deelneming van WSW voor de mogelijkheid om een dergelijke lening te borgen.

 • Aanwijzing
  Wanneer WSW een aanwijzing wil geven aan een corporatie overlegt WSW hierover vooraf met de gemeenten waarin de corporatie werkzaam is. Over het resultaat van de aanwijzing informeert WSW de gemeenten achteraf. Dit is conform artikel 13 van het Reglement van Deelneming van WSW.

 • Nieuwe lening onder achtervangovereenkomst
  WSW informeert de gemeenten voor iedere nieuwe geborgde leningovereenkomst waarin de gemeente is vermeld, maar waarop de gemeente niet meetekent. Wij doen dit per brief en wij richten ons tot de contactpersoon bij de gemeente die bekend is bij onze backoffice (backofficewswnl).

 • Verstrijken achtervangovereenkomst
  WSW informeert de gemeente drie maanden voor het einde van de looptijd dat de generieke achtervangovereenkomst van de gemeenten afloopt in het geval de gemeente deze heeft gelimiteerd naar tijd.

 • Limitering naar bedrag bijna vol
  WSW informeert de gemeente wanneer het gelimiteerde bedrag voor meer dan 90% is gebruikt in het geval de gemeente een achtervangovereenkomst heeft gelimiteerd naar bedrag.