Parameters dPi

Behoefte bij Aw en WSW aan inzicht impact van kabinetsplannen op dPi

Aw en WSW verzoeken aan woningcorporaties om impact van kabinetsplannen zichtbaar te maken in dPi

Op Prinsjesdag heeft het kabinet plannen aangekondigd met betrekking tot de woningmarkt. Het betreft onder andere het voornemen tot een eenmalige huurverlaging en een voorgenomen korting op de verhuurderheffing. Deze plannen kunnen effect hebben op de meerjarenbegroting van corporaties en daarmee de opgave in dPi 2020. Het effect kan per corporatie verschillen.

Aw en WSW willen graag inzicht hoe corporaties zijn omgegaan met de kabinetsplannen. Daarom verzoeken Aw en WSW de corporaties om duidelijk in de meerjarenbegroting aan te geven of hierin rekening is gehouden met deze kabinetsplannen. Bij voorkeur worden de maatregelen verwerkt in de verwachting (formele pad in de meerjarenbegroting) en in de aan te leveren dPi. Als de corporatie de kabinetsplannen nog niet verwerkt in dPi, vragen we de corporatie om – indien mogelijk – via een afzonderlijk scenario in de meerjarenbegroting de impact hiervan zichtbaar te maken.

Leidraad economische parameters dPi 2020

Net als vorige jaren hebben WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) samen een leidraad economische parameters opgesteld voor dPi 2020. Deze geldt voor de periode 2021-2025. Corporaties kunnen deze parameters gebruiken in hun begroting en bij  het invullen van dPi 2020 wat betreft prijsinflatie, renteverwachting, stijging van lonen, bouwkosten en leegwaarde.

De leidraad bevat ook informatie voor het opstellen van een prognose van marktwaarde en beleidswaarde. Tevens bevat deze informatie over de in te rekenen saneringsheffing. Daarnaast wordt aan Deelnemers van WSW gevraagd om een bedrag in te rekenen voor obligo-inning.

WSW zal de hoogte van het inrekenpercentage van de saneringsheffing in het kader van het strategisch programma en het nieuwe saneringskader bij de eerstvolgende beoordeling van de economische parameters in juni nader bezien. Tot nu toe heeft het WSW corporaties verzocht om een saneringsheffing van 1% van de jaarhuur in te rekenen. Met het oog op de implementatie van het strategisch programma inclusief de inrichting van het nieuwe obligobeleid en de politieke afronding van het nieuwe saneringskader, is er, bij ongewijzigde omstandigheden,  een reële mogelijkheid dat het inrekenpercentage neerwaarts zal worden bijgesteld.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden