Derivaten

Wat

Deelnemers kunnen ter beheersing van hun renterisico’s gebruik maken van derivaten. Een aantal deelnemers heeft te maken met liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van derivaten. Aan die verplichtingen kunnen deelnemers voldoen door de inzet van eigen middelen of gebruik te maken van borging via WSW.

Wanneer

Deze richtlijn geldt voor alle deelnemers die met liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van derivaten te maken hebben. Een verzoek om eigen middelen in te zetten of om met borging (via bufferlening, afkoop of doorzak) aan de verplichtingen te voldoen wordt ter beoordeling voorgelegd aan WSW en Aw. 

Hoe

De deelnemer waarvoor bovenstaande geldt, stuurt de relevante documenten (zie richtlijn) aan WSW en Aw. WSW en Aw voeren ieder hun eigen beoordeling uit en informeren elkaar en de deelnemer over de beoordeling.

 

Documenten

Richtlijn derivaten