Derivaten

Wat

Corporaties kunnen ter beheersing van hun renterisico’s gebruik maken van derivaten. Een aantal corporaties heeft te maken met liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van derivaten. Aan die verplichtingen kunnen corporaties voldoen door de inzet van eigen middelen of door derivaten af te wikkelen door borging via WSW.

Wanneer

Deze richtlijn geldt voor alle corporaties die met liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van derivaten te maken hebben. Een verzoek om eigen middelen in te zetten of om met borging (via bufferlening, afkoop of doorzaak) aan de verplichtingen te voldoen wordt ter beoordeling voorgelegd aan WSW en Aw. 

Hoe

De corporatie waarvoor bovenstaande geldt, stuurt de relevante documenten (zie richtlijn) aan WSW en Aw. WSW en Aw voeren ieder hun eigen beoordeling uit en informeren elkaar en de corporatie over de beoordeling.

Deel deze pagina