Financial Risks
Corporaties

Financial Risks

De 5 Financial Risks (financiële ratio's) en de 24 vragen gericht op de Business Risks (bedrijfsrisico’s) vormen samen het WSW risicobeoordelingsmodel. Beide componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wegen in het uiteindelijke resultaat even zwaar.

Deze financiële ratio's zijn achtereenvolgens:

  • ICR - Interest Coverage Ratio (in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten).
  • DSCR - Debt Service Coverage Ratio (in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen).
  • LtV - Loan to value (meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie)
  • Solvabiliteit (meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen)
  • Dekkingsratio (meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde leningen)

Rekenmodel financiële ratio's

WSW toetst de corporaties daarnaast nog aan drie andere financiële ratio’s. Aan deze ratio’s zijn echter geen normen verbonden. Het gaat om de absolute omvang van het eigen vermogen, om de bruto bedrijfsmarge (anders gezegd: ebitda als percentage van de bedrijfsopbrengsten) en om de financiële ruimte en de liquiditeitspositie van de corporatie.

Lees meer gedetailleerde informatie over de financiële risico's.